Přehled historického vývoje
 1. Období vzniku a vývoje Vesmíru (před 20 mld.let)
 2. Období vzniku a vývoje života na Zemi (před 3,8 mld.let)
 3. Období vzniku a vývoje člověka (před 20 mil.lety)
 4. Člověk doby kamenné (před 50 tis.lety)
 5. Období Člověka zemědělce (8 tis.let př.n.l.)
 6. Zakládání prvních měst a starověké civilizace (6000 - 700 př.n.l.)
 7. Stěhování národů, Barbaři (1 - 450 n.l.)
 8. Byzantská říše (476 - 1453)
 9. Vznik a vývoj islámského světa (622 - 750)
 10. Říše a národy raného středověku (500 - 1100)
 11. Středověké říše a národy (1101 - 1460)