Velká Británie

První lidé přišly do Británie z evropského kontinentu v době ledové, kdy byly ještě současné ostrovy pevně spojeny s pevninou. Neolitické osídlení zde nalézáme ze 7.tisíciletí př.n.l., doba bronzová zde proběhla asi okolo 1800 let př.n.l.. Kolem roku 450 př.n.l. se tu objevují Keltové z Evropy.

V roce 55 př.n.l. přichází se svým vojskem do Británie římský Julius Caesar a připojuje toto území k římskému impériu. Následné římské osídlení se nalézá ve větší části dnešní Anglie, Walesu, je vytvořena tzv. provincia Britannia). Římané s sebou přinášejí křesťanskou víru a latinu.

Roku 407 se stahují Římané před germánskými kmeny Anglů, Sasů a Jutů, kteří sem přicházejí ze severní Evropy. Původní keltské obyvatelstvo Britové jsou zatlačeni daleko na sever ostrovů. Na ostrovech začala vznikat anglosaská království. Křesťanství sem přinášejí misionáři až v 7.století. V 8.a 9.století si severovýchod a východ Anglie podmanili norští a dánští Vikingové. Jejich nadvláda nad tímto územím byla svržena až v polovině 10.století.

V letech 1016-1042 bylo celé území sjednoceného Anglického království napadeno a podmaněno Dány (Vikingy). V roce 1066 v bitvě u Hastings byl zabit anglický král Harold II., Vilémem, normanským vévodou, který založil novou anglickou dynastii. Byla posílena výrazně moc šlechty. V roce 1215 byla opět omezena královská moc tzv. listinou Magna Charta - listina svobod, která vedla k vytvoření Velké rady (později zvaná parlament). První parlament svolal Edward I., který vládl v letech 1239-1307. Koncem 12.století Anglické království dobylo Irsko. Roku 1284 byl připojen Wales (k plnému sjednocení s Anglií však došlo až roku 1536). Roku 1314 musel Edward II. (1284-1327) nechat zvolit Roberta Bruce (1274-1329) skotským králem.

V letech 1337-1453 kvůli územním sporům propukla mezi Anglií a Francií 100 letá válka. Anglie poté musela opustit veškeré francouzské území. Uvnitř země vypukla Válka Růží (1455-1485) o nadvládu v zemi. Tato válka skončila nástupem Jindřicha VIII. (1457-1509) na trůn, založil tudorovskou dynastii. V roce 1533 se Jindřich VIII. odtrhl od římskokatolické církve a prohlásil se za hlavu anglikánské církve. Zlatý věk hospodářství nastává s vládou jeho dcery Alžběty I.. Anglie vybudovala silné loďstvo, které odrazilo španělskou invazi. Britové začínají pronikat na severoamerický kontinent. Alžbětin nástupce Jakub VI., skotský král, se stal jako Jakub I. králem celé Anglie a obě, anglické i skotské království spojil. Za jeho vlády se velké množství skotských a anglických protestantů usazovalo v Irsku na půdě místních katoliků, což byl zrod tamního problému, který trvá dosud. Jakubův syn Karel I. (1600-1649) se střetl s parlamentem o boj o posílení své moci v občanské válce, která roku 1649 vyústila královou popravou. Armádě parlamentu velel Oliver Cromwell (1599-1658), který byl jmenován lordem protektorem, avšak po jeho smrti byl na trůn, ikdyž s omezenými pravomocemi, povolán Karel II. Dalšími panovníky byl katolický Jakub II. (1633-1701), který musel odejít roku 1688 do vyhnanství, protestantská Marie II. (1662-1694) jejím manželem byl holandský princ Vilém Oranžský (1650-1702).

Roku 1707 byla Anglie, Skotsko a Wales formálně sloučeny do Království Velké Británie. Roku 1715 porazila nová hannoverská dynastie skotské povstání, které vedlo boj o návrat vyhnaných Stuartovců. Další povstání bylo krvavě potlačeno roku 1746 v bitvě u Cullodenu.

V 60.letech 18.století porazila Anglie Francii v koloniálních válkách v Indii a Severní Americe, čímž se stala nejsilnější koloniální mocností světa. Roku 1770 kapitán Cook objevil Austrálii a Nový Zéland, což opět zvětšilo koloniální území Britského impéria. Roku 1775 se vzbouřily severoamerické kolonie kvůli daním a v následné válce o nezávislost získaly v roce 1783 nezávislost. V dalších letech byla Británie vtažena do Napoleonských válek, kdy roku 1805 porazila francouzské loďstvo u Trafalgaru a roku 1815 výrazně přispěla k úplné porážce Nopoleona v bitvě u Waterloo. Británie se stává světovou obchodní velmocí v období průmyslové revoluce.

V letech 1837-1901, za vlády královny Viktorie (1819-1901), se opět Britské impérium rozrostlo až do rozlohy 1/4 zemského povrchu. Tato expanze však vyvolala mnoho válek (1851-1902), kterým museli Britové čelit po celém světě. Koncem 19.století byly již plně samosprávné například Kanada, Austrálie a Nový Zéland.

Roku 1914 vstoupila Británie na straně Francie a Ruska do 1.světové války, kterou sice vyhrála avšak za značných ztrát. Roku 1922 se odtrhla a osamostatnila větší, jižní část Irska. Severní Irsko se rozhodlo setrvat ve spojení s Velkou Británií. Roku 1931 vznikl nad britskými zámořskými územími tzv. Commonwealth - Britské společenství národů. V 30.letech 20.století prochází Británie světovou hospodářskou krizí. Její smířlivá politika vůči Hitlerovi přispívá k vypuknutí 2.světové války. Británie odráží německou invazi svým letectvem, avšak ztráty způsobené touto válkou jsou katastrofické. Poválečná labouristická vláda byla socialisticky orientovaná a prováděla zestátňování klíčových hospodářských odvětví. Následné konzervativní vlády v 70.a 80.letech 20.století však opět tato odvětví vrací do soukromých rukou.

V 70.letech tvořily Britské společenství již pouze samostatné státy, koncem 60.let se v Severním Irsku vyostřil střet mezi protestantskou většinou a katolickou menšinou, která se chtěla připojit k Irsku. Násilí a terorismu nezabránily ani britské jednotky v roce 1969. K určitému příměří v této oblasti došlo v roce 1994 (zasedání ve Stormontu), avšak problémem stále zůstává ozbrojení nelegálních vojenských jednotek. Spojené království je členem Rady bezpečnosti OSN a zakládajícím členem NATO. Od roku 1973 je členem Evropského společenství.


© SVON 2004