Co vědět než se vydáte na svoji první cestu

 
  

Cestování, ať již ve svém volném čase nebo součástí pracovní náplně, s sebou přináší v současné moderní době mnoho možností, ale samozřejmě i úskalí, pro toho, kdo by si nezjistil základní informace o podmínkách v dané destinaci. Na první pohled by se mohlo zdát, že cestovat znamená přemisťovat se z jednoho místa na jiná. Skutečnost však bývá o poznání pestřejší. Při cestování, zejména při tom individuálním, je nutné zvládnout mnoho procedur, které se nám později mohou jevit jako triviální, avšak vždy bychom měli být na ně připraveni, jinak nás mohou postavit před často zbytečné řešení problémů a věřte, že v cizích zemích to může být i velmi náročné.

Zkušeným cestovatelům to samozřejmě může připadat jako běžné formality, se kterými se dnes setkávají na každém kroku, přesto mi zde dovolte na některé upozornit. Pokusím se Vás tu seznamit se základními informacemi, které byste měli vždy znát než se vůbec na cestu vydáte.

A: Režim vstupu

Abyste vůbec mohli opustit naší zemi potřebujete ve většině případů platný cestovní pas. Platnost tohoto pasu by měla minimálně o 1/2 roku přesahovat období Vašeho pobytu a to zejména z neočekávaných důvodů, kdy by se Váš pobyt ať již umyslně či neočekávaně mohl v cizí zemi prodloužit. Pokud vstupujete na území cizího státu rozlišují se 2 základní režimy:

a) bezvízový - jedná se o o povolení pobytu na území cizího státu po určitou dobu, kdy jste povinni se prokazovat pouze platným cestovním pasem, případně v některých zemích musíte při vstupu vyplnit tzv. imigrační formulář, kde většinou oznamujete Vaše iniciály (jméno, číslo pasu, národnost,...), účel Vaší cesty, délku a místo pobytu. Tyto formuláře mívají 2 části, kdy první vyplníte při vstupu a druhou při opuštění země. Bezvízový styk se řídí platnými smlouvami mezi Českou republikou a ostatními zeměmi (viz Informace o jednotlivých zemích).

b) vízový - jedná se o povolení pobytu, které Vám musí být uděleno navštěvovanou zemí buď ještě dříve než opustíte naši zemi nebo Vám může být vydáno na celnici navštěvované země. Tato víza vydávají zastupitelské úřady jednotlivých zemí a je nutné se seznámit s jednotlivými postupy a termíny jak tato víza získat, neboť postupy a možnosti získání se samozřejmě liší (viz Informace o jednotlivých zemích).

Více o režimech vstupu se dozvíte na: http://www.mzv.cz

B: Způsob dopravy a organizace cestování

Z hlediska organizačního rozlišujeme cesty organizované (např.cestovními kancelářemi), kde již máte většinou veškerá specifika cesty (cestovní doklady, ubytování, pojištění, způsob a rozsah dopravy,...) zajištěny v ceně služeb a nemusíte se výrazněji jimi zabývat a cesty individuální, kdy veškerá specifika spojená s cestováním vyřizujete osobně.

Z pohledu dopravy se rozlišují cesty pouze podle použití dopravních prostředků. Dnešní doba Vám umožňuje cestovat dle Vašich nejširších přání a finančních možností:

a) letecká doprava - velmi rychlá, vhodná zejména na větší vzdálenosti, cenově bývá dražší pro krátší lety, u delších může být její cena dokonce i nižší než obdobná pozemská, samozřejmě toto je závislé od konkrétního případu

b) železniční doprava - prošla v nedávné době výraznými změnami, budování koridorů zejména na území kontinentální Evropy umožňuje využití tohoto způsobu cestování, je vhodná pro střednědlouhé cesty tam, kde je hustá železniční síť, často lze využívat mnoha slevových programů, které ji činí přístupnější, velmi často se vyskytuje ve velkoměstských aglomeracích, kde má formu metra či příměstské a městské dopravy

c) autobusová a silniční veřejná doprava - doplňuje pozemní dopravu a umožňuje cestování až do nejmenších obcí v regionech, veřejné dopravy lze tedy spíše využít na kratší vzdálenosti nebo v městských aglomeracích. Dále lze využít i autobusovou dopravu dálkovou, která spojuje významná města v regionech. Autobusové dopravy často využívají i cestovní kanceláře k organizovaným zájezdům a poznávacím výletům.

d) doprava po vodních plochách a tocích - jedná se o místní (turistické plavby, přívozy, trajekty) způsob dopravy k překonání vodních ploch nebo i střednědlouhé cesty (námořní), tento způsob dopravy je velmi specifický avšak může velmi zpříjemnit cestování

e) vlastní doprava - tímto můžeme chápat použití vlastního automobilu, což je běžné na kratší až středněvzdálené destinace, nebo kombinaci jakékoli předešlé dopravy. Na mnoha místech je dnes zcela běžné zapůjčování automobilů či jiných dopravních prostředků. Zde je potřeba pouze upozornit na dodržování odlišností (mezinárodní řidičské průkazy, v některých zemích levostranný provoz či odlišná pravidla silničního provozu)

C: Platební systémy a měny v cizích státech

Cestování, stejně jako i mnoho jiných činností s sebou přináší samozřejmě i výdaje. A pokud jste v cizí zemi je nutné znát jaké máte možnosti čerpání svých finančních zdrojů. Při každé cestě byste neměli zapomínat na minimální hotovost v cizí měně, která Vám umožní překlenout čas, než-li budete mít možnost použít jiných nástrojů jako jsou např.kreditní karty. Takže byste měli vědět:

a) která měna se v dané zemi používá

b) které platební karty a v jakém rozsahu jsou akceptovány v bankách, bankomatech či obchodními místy ve Vámi navšívené zemi

  
    

  
  


© SVON 2002/2003